Радијациона сигурност

Основни циљ свих мера радијационе сигурности је заштита људи и животне средине од штетних ефеката јонизујућих зрачења. Сектор за радијациону сигурност ЈП „Нукларни објекти Србије“ је ту да ове мере у пракси примени и обезбеди њихово стриктно поштовање. Делатност сектора је и пројектовање и спровођење мера радијационе сигурности и за друге кориснике извора зрачења. Једна од најважнијих делатности сектора јесте пројектовање и спровођење мера радијационе сигурности за све кориснике извора зрачења, укљућујући индустрију, медицину и истраживачке институције. Остале услуге у надлежности сектора укључују:

планирање, пројектовање, контролисање и предузимање мера радијационе сигурности на локацији, укључујући радијациону дозиметрију, деконтаминацију радне и животне средине,
систематско испитивање радиоактивности у животној средини на локацији нуклеарних објеката,
мерење интерне активности,
спровођење мера спречавања контаминације животне средине,
деконтаминацију радне и животне средине,
систематско испитивање радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног објекта
вођење евиденције о изворима јонизујућих зрачења и о професионално изложеним лицима

Ови послови обављају се у редовним радним условима, као и у случају акцидента.
ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Одељење за заштиту од зрачења

Служба за опреративну радијациону сигурност (СОРС)
Служба за деконтаминацију радне и животне средине
Служба за вођење евиденције о изворима јонизујућих зрачења и излагању професионалаца

Одељење за дозиметрију

Служба за испитивање радиоактивности у околини
Служба за процену нивоа излагања професионално изложених лица
Служба за мерење интерне радиоактивности