Треће надзорно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије и ресертификациона провера од стране компаније СГС

У октобру 2019. године реализовано је треће надзорно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије (АТС), током ког је извршено и оцењивање усаглашености са општим захтевима за компетентност лабораторија за испитивање у складу са новом верзијом стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017.

Лабораторије акредитоване за радиолошка испитивања укључијући нуклеарна испитивања, биохемијска испитивања биолошког материјала и хуману генетику суочиле су се са изазовима за усаглашеност са новим захтевима стандарда. Имплементација нових захтева стандарда као и побољшање постојећих захтева успешно је спроведена, АТС је утврдио усаглашеност са захтевима кроз реализацију активности (запажања активности, прегледа документације и др.) чиме је затворен још један циклус акредитације. У току 2020. године планира се поновно оцењивање ради обнављања акредитације.

У децембру 2019. године је реализована ресертификациона провера система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015, где је предмет сертификације менаџмент радиоактивним отпадом, истраживање у нуклеарним наукама и радијациона сигурност. Провера је спроведена узимајући у обзир различите методе (интервјуе, запажања активности, преглед документације).

Тим проверавача је закључио да Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије” има успостављен и одржаван систем менаџмента у складу са захтевима стандарда, и донета је позитивна сертификациона одлука.