Делатност

Делатност од општег интереса

Јавно Предузеће „Нуклеарни објекти Србије” је једина институција на територији Републике Србије која је, у складу са одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, овлашћена за обављање следећих послова у циљу одржавања неопходног степена нуклеарне безбедности, заштите људи и очувања животне средине:

 • Обављање радијационих делатности које се односе на сигурно коришћење извора јонизујућих зрачења, као и промет извора јонизујућих зрачења, радиоактивних и нуклеарних материјала
 • Предузимање мера радијационе и нуклеарне сигурности на локацији нуклеарних објеката у складу са законом (оперативна радијациона дозиметрија, систем квалитета, деконтаминација људи, радне и животне средине, систематско испитивање радиоактивности у животној средини на локацији нуклеарних објеката, мерење интерне радиоактивности, медицински третман професионално изложених лица)
 • Обезбеђивање прописаних услова за лоцирање, пројектовање, изградњу, пробни рад, пуштање у рад, коришћење, трајан престанак рада и декомисију нуклеарног објекта
 • Управљање радиоактивним отпадом
 • Спровођење мера којима се спречава да радиоактивни отпад проузрокује контаминацију животне средине
 • Обезбеђивање физичке заштите, противпожарне заштите и других мера безбедности нуклеарног објекта, нуклеарног материјала и радиоактивног отпада, укључујући и мере безбедности у току транспорта нуклеарног материјала
 • Деконтаминацију радне и животне средине
 • Систематско испитивање радиоактивности у животној средини у околини нуклеарног објекта
 • Вођење евиденције о изворима јонизујућих зрачења, о професионално изложеним лицима и о радиоактивном отпаду
 • Организовање студијско-истраживачких радова у области развоја нуклеарних технологија
 • Остваривање сарадње са Међународном агенцијом за атомску енергију и другим међународним телима и надлежним органима других држава у сарадњи са надлежним државним органима, а у вези са делатношћу Јавног предузећа
 • Послове спољнотрговинског промета и услуге у спољнотрговинском промету из оквира своје делатности

_______________________________________________________________________

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016)

Делатности од општег интереса

Члан 2.

Делатности од општег интереса, у смислу овог закона, јесу делатности које су као такве одређене законом у области: рударства и енергетике, саобраћаја, електронских комуникација, издавања службеног гласила Републике Србије и издавања уџбеника, нуклеарних објеката, наоружања и војне опреме, коришћења, управљања, заштите, уређивања и унапређивања добара од општег интереса и добара у општој употреби (воде, путеви, шуме, пловне реке, језера, обале, бање, дивљач, заштићена подручја и др.), управљања отпадом и другим областима.