Кадрови

Запослени на радним местим под посебним условима рада због изложености јонизујућим зрачењима, морају да, поред уобичајених услова, испуњавају и услове прописане Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности.

За радна места контроле и управљања у нуклеарном објекту запослени морају да испуњавају и посебне стручне услове прописане законом.

Руководство ЈП „Нуклеарни објекти Србије” одговорно је за утврђивање:

  • Захтева за компетентност запослених чији рад утиче на квалитет
  • Потреба за обуком и спровођење обука запослених на основу програма и плана обуке
  • Успостављање програма промоције свести о значају захтева корисника

У складу са актима ЈП „Нуклеарни објекти Србије” – Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова, на основу анализе и оцене компетенција запослених, утврђују се програми и планови обуке запослених из подручја техничких знања за информатичку технологију, менаџмент квалитетом, примену стандарда и закона, примену процедура и упутстава за обављање радних процеса , као и других специфичних знања и вештина прописаних за радно место, као што су примене мера из области сигурности, безбедности, заштите здравља и животне средине.