Наши клијенти су све институције, организације и предузећа која у својој делатности користе нуклеарне материјале.

 • Индустрија –метална, затим нафтна, као и мобилна телефонија, као и свака делатност у којој се користе радиографија и дефектоскопија, као и заваривања великих обима
 • Медицина – клинички центри, институти и сви који обављају радијацијску и нуклеарну дијагностику и радио-терапију
 • Појединци – Поред надлежности за здравље и безбедност запослених који раде са нуклеарним изворима, „Нуклеарни објекти Србије“ су овлашћени за уклањање свих неконтролисаних или неовлашећних извора на територији Републике Србије с којима грађанство може доћи у контакт

О нуклеарним и радиоактивним материјалима

 • Нуклеарни материјал је пре свега плутонијум, изузев оног изотопске концентрације која прелази 80% Пу-238. Други најзначајнији нуклеарни материјал је уранијум, пре свега У-233, али и уранијум обогаћен у изотопском садржају У-235 или У-233; уранијум који садржи смешу изотопа која се јавља у природи, а концентрација му је већа од оне која се јавља у рудама или остацима при преради, као и смеша наведених материјала;
 • Радиоактивни материјал јесте материјал који садржи један или више радионуклида чија је укупна и специфична активност већа од прописаних граница, а радиоактивни отпад јесте радиоактивни материјал који се не планира за даљу употребу;

Надлежности према нуклеарним и радиоактивним материјалима

 • Управљање радиоактивним отпадом – скуп административних и оперативних активности у руковању, третману, чувању, складиштењу, транспорту (само унутар предвиђене локације) и одлагању отпада, као и испуштање ефлуената.
 • Менаџмент радијационим ризицима. Радијациони ризик јесте угрожавајући здравствени ефекат при излагању јонизујућим зрачењима, узимајући у обзир и вероватноћу таквог излагања, било који ризик везан за сигурност, укључујући и екосистеме у животној средини, који може настати као последица излагања јонизујућим зрачењима, присуство радиоактивних материјала, укључујући и радиоактивни отпад, или њихово испуштање у животну средину, губитак контроле над језгром нуклеарног реактора, нуклеарном ланчаном реакцијом, радиоактивним извором или било којим другим извором јонизујућих зрачења;
 • Нуклеарни објекти – објекти у којма постоје или се користе нуклеарни материјали, укључујући објекте за складиштење, третман и одлагање радиоактивног отпада;
 • Јонизујућа зрачења – електромагнетска или честична зрачења која могу да произведу јоне и проузрокују штетне ефекте по живот и здравље људи и животну средину;
 • Нуклеарна сигурност – скуп мера којима се обезбеђују услови за рад нуклеарног објекта, спречавају нуклеарни акциденти или ублажавају његове последице, односно смањује радијациони ризик на прописан ниво;
 • Радијациона сигурност – скуп прописаних организационих и техничко-технолошких мера које обезбеђују оптимално планирано излагање и оптимални ризик потенцијалног излагања јонизујућим зрачењима, које је последица коришћења извора јонизујућих зрачења, укључујући и мере заштите од зрачења, мере за спречавање акцидента, као и мере за санирање последица акцидента, ако до њега дође;
 • Радијациона и нуклеарна безбедност, односно безбедност радиоактивног и нуклеарног материјала односно објеката у којима су ти материјали смештени – скуп мера за спречавање неовлашћеног приступа, оштећења, губитка, крађе и неовлашћеног промета радиоактивног и нуклеарног материјала, односно објеката у којима су ти материјали смештени;
 • Менаџмент контаминација – конатаминацијом се сматра непланирано и непожељно присуство радиоактивног материјала, као и процес којим долази до његовог присуства на површинама или унутар чврстих, течних или гасовитих тела (укључујући и људски организам), изнад прописаних граница;
 • Деконтаминација – јесте поступак менаџмента контаминације, уклањања или смањења нивоа, који укључује и мере уклањања непосредне опасности наступања контаминације, мере контроле даљег ширења контаминације, изолације и безбедног уклањања извора контаминације, као и радње везане за процену и анализу ризика наступања контаминације и процену и анализу штете у животној средини услед контаминација
 • Декомисија – скуп техничких и административних активности које спроводи корисник нуклеарног или радијационог објекта (изузев објекта за одлагање радиоактивног отпада), после трајног престанка рада таквог објекта, којима се постиже ослобађање тих објеката од даље регулаторне контроле;