ЈП Нуклеарни објекти Србије је формирано 2009. године, ради реализације делатности управљања нуклеарним објектима у Републици Србији, што је дефинисано као делатност од општег, јавног, интереса.

Нуклеарни објекти у Републици, којима управља ЈП Нуклеарни објекти Србије, су сконцентрисани у две групе објеката у оквиру комлпекса Винча, и то два нуклеарна истраживачка реактора (од којих је један престао са радом пре 26 година) и група постројења за третман и складиштење радиоактивног отпада и искоришћених извора зрачења.

Моменат формирања ЈП је био веома специфичан, обзиром да је је било неопходно да се, до краја 2010. године изврши транспорт ислуженог нуклеарног горива са реактора у Винчи у земљу порекла, Руску Федерацију, а што дотадашњи реализатор овог посла, Институт за нуклеарне науке Винча, није био спреман да прихвати. Овај посао је предузеће обавило у року и на врло квалитетан начин.

Паралелно са реализацијом овог историјског посла предузеће је радило на успостављању организационе структуре која обезбеђује професионално и ефикасно спровођење послова државног оператора нуклеарних објеката, што подразумева и бригу о радиокативном отпаду и стању радиоактивности на териорији целе државе.

Такође, предузеће је активно сарађивало са надлежним државним органима, како би се, уз подршку Европске Уније, извршило програмирање активности у наредном периоду, а у вези санације стања у области складиштења радиоактивног отпада и демонтаже угашеног истраживачког реактора, и како би се обезбедила потребна финансијска средства из ИПА програма Европске Уније. И ова активност је успешно завршена, тако да се може рећи да Република Србија има јасно дефинисан програм рада у овој области у наредном петогодишњем периоду.

У 2010. години предузеће је остварило приходе у износу од око 600 милиона динара, од чега је око 70% из буџета Републике Србије, а око 30 % са иностраног и домаћег тржишта. Од прихода из буџета финансирани су трошкови зарада запослених, трошкови материјала и остали текући трошкови, док су од прихода са тржишта финансиране неке инвестиционе активности (куповина средстава за рад, опреме и аутомобила), тршкови пропаганде, амортизације и остали нематеријални трошкови. Укупно посматрано, предузеће је остварило позитиван финансијски резултат, односно добит од 120 милиона динара, од чега се најмање 50% враћа у буџет Републике Србије.

У периоду до 2015. године пред предузећем се налазе послови пуштања у рад новог хангара за складиштење радиоактивног отпада и јаких извора зрачења (како би се решило питање отпада који се свакодневно генерише, као и отпада који нам је остао у наслеђе из вреена СФРЈ), новог постројења за прераду радиоактивног отпада, пуштања у рад нових јединица за кондиционирање затворених извора зрачења, санација стања складишта нуклеарног горива које је отпремљено у Руску Федерацију, почетак декомисије угашеног реактора и почетак планирања изградње трајног државног складишта радиоактивног отпада.

IAEA – International Atomic Energy Agency


Видео клип – Транспорт истрошеног нуклеарног отпада у Руску федерацију

https://www.iaea.org/newscenter/multimedia/videos/vinca-nuclear-fuel-leaves-serbia